Covid-19

Folkehøgskolene har fått klarsignal om at skolestart kan skje i august. Vi gleder oss til å motta mange nye og spente elever for skoleåret som kommer. I store trekk vil vi drive Folkehøgskolen Nord-Norge så likt et normalt år som det er mulig. Som følge av Covid-19 må vi likevel gjøre noen tiltak med tanke på å redusere sjansen for smittespredning og utbrudd av koronasmitte.

Det har vært svært liten spredning av viruset i vår kommune og i vårt nærområde. Vi kjenner ikke til noen nylige utbrudd i kommunen eller nærmiljøet.

Smittevernplan for folkehøgskolene ligner på den planen som gjelder for videregående skoler med internat. Noen kjenner sikkert til nivåinndelingene som blir brukt i andre skoler, altså inndelinger i grønt, gult og rødt nivå. Vi regner med at vi ved skolestart må ha tiltak under gult nivå. Vi kommer også til å fortsette et nært og godt samarbeid med de lokale smittevernsmyndighetene, altså kommunelegen i Tjeldsund.

Under følger en gjennomgang av tiltakene vi planlegger. Det kan komme endringer i dette som følge av endringer i den generelle situasjonen i det norske samfunnet eller som følge av lokale forhold. For deg som allerede har fått tilbud om plass og takket ja til denne, vil det bli sendt ut oppdateringer som gjelder skolestart og kommende skoleår. Det vil skje nærmere tiden for skolestart.

 • Før skolestart:
  • Vi oppfordrer til at dere i minst mulig grad utsetter dere for smitte før avreise til skolen.
  • Vi ber om at du ikke reiser til land med reiserestriksjoner de siste 2 ukene før skolestart. Om du kommer fra et land med reiserestriksjoner, ber vi om at du gjennomfører karantene i Norge før du kommer til skolen. Ta kontakt med skolen for å avtale alternativ oppstartsdato.
  • Vi oppfordrer til at dere ikke deltar i aktiviteter som innebærer økt risiko for smitte de siste to ukene før dere kommer til skolen.
  • Ta med deg ting du vet du trenger allerede ved skolestart. Eller send det som pakke i god tid før du kommer til skolen. Vi vil begrense våre besøk til nærmiljøet og kontakt med folk utenfor skolen de første 2 ukene.
  • Om det er ting du trenger ganske raskt etter skolestart, vil vi av samme grunn som i forrige punkt, be om at det skjer i form av netthandel eller med butikker som kan levere på skolen. Dette bør også gjøres i god tid før skolestart, slik at det er ankommet skolen når du har behov for det.
  • For de av dere som blir fulgt av foreldre (eller andre) til skolen, begrenser vi antallet på de som følger dere helt til skolen, til en person.
  • Om du tror – eller vet – at du kan være smittet, ber vi deg om å vente med å komme til skolen til du vet at du er frisk – og ber deg om å gi skolen beskjed om dette.
  • Vi vurderer å be dere sende inn en egenmelding om symptomer/symptomfrihet to dager før dere kommer til skolen.
  • Vi oppfordrer elever som er særlig utsatt for smitte – eller som er i risikogruppen, til å opplyse skolen om dette før skolestart.
  • Vi sender ut eventuelle oppdateringer av smitteverntiltak som direkte berører deg som elev før skolestart.
 • Skolestart:
  • Skoleåret starter som planlagt 18. august.
  • Vi gir mulighet for å komme til skolen både 16., 17. og 18. august. Elever med særskilte behov har som planlagt oppstart 17. august.
  • Ikke mer enn en person kan følge eleven til skolestart.
  • Åpningsseremonien vil i år kun være åpen for elever og ansatte ved skolen.
 • Den første tiden på skolen:
  • Stor grad av fokus på smittevern og hygiene. God håndhygiene, desinfeksjon og nødvendig avstand er sentralt.
  • Renhold av skolebygg og internater tilpasset situasjonen, og med økt fokus på desinfeksjon av mye brukte felles berøringsflater.
  • Vi vil ha opplæring og mer informasjon om våre smittebegrensende tiltak ganske umiddelbart etter skolestart.
  • Som følge av at vi begrenser direkte kontakt med nærmiljøet de første to ukene etter skolestart, vil vi legge opp til et utvidet «kiosktilbud» den første tiden. Det er forståelig at dere nye elever ikke ønsker å ta med seg forbruksvarer (som f.eks. vaskepulver) på relativt begrenset vekt og plass om dere kommer med fly nordover. Slike varer vil derfor være mulig å få kjøpt på skolen.
  • I de to ukene vi begrenser vår kontakt med nærmiljøet rundt skolen, vil det fortsatt kunne bli turer utenfor skolen, men begrenset til mindre grupper og uten kontakt med andre enn skolens personale og elever.
  • Du kan ikke ta mot besøk på skolen de to første ukene – og alle besøk utover høsten må være avtalt med skolen.
  • All aktivitet på skolen vil skje i mindre grupper der det er mulig. Det er trolig at dette blir inndelt etter linjen du er elev på. Vi vil derfor i år fordele dere i internater ut fra hvilken linje dere er elev på. Vi vil også (i alle fall i en periode i starten) be om at dere sitter på faste plasser fordelt etter linje (eller reisegruppe på Backpack Surprise) under måltidene. Det er mulig at vi må dele opp måltidene i puljer.
 • Turer i Norge:
  • Turer i nærområdet de første to ukene vil kun skje linjevis, og uten nær kontakt med folk utenfor skolen.
  • Ellers ser det ikke ut til at turer i Norge etter de to første ukene vil bli berørt av annet enn de elementære smitteverntiltakene (håndhygiene, desinfeksjon og nødvendig avstand).
 • Utenlandsturer:
  • Alle utenlandsturer som skulle skje på høsten, vil bli flyttet til våren.
  • Vi reiser ikke til land der myndighetene ikke ennå har sagt at det er forsvarlig.
  • Vi anbefaler at linjer og reisegrupper planlegger lengre opphold på færrest mulige steder, framfor å besøke flest mulig steder på kort tid.
 • Hva vi forventer av deg som elev:
  • At du forholder deg til alle gjeldende smitteverntiltak gitt av myndighetene.

At du forholder deg til de tilpasninger vi må gjøre her på skolen for å oppfylle myndighetenes krav og råd.